Καθορίσθηκαν οι δαπάνες για αποστάξεις αιθυλικής αλκοόλης αμπελοοινικής περιόδου 2010 – 11

Καθορίσθηκαν οι δαπάνες για αποστάξεις αιθυλικής αλκοόλης αμπελοοινικής περιόδου 2010 – 11


Στα 467.453,00 ευρώ καθορίσθηκε για την αμπελοοινική περίοδο 2010−11, το ποσό της συνολικής δαπάνης των τεχνικών εξόδων που προκύπτει από τη συγκέντρωση της παρεμβάσιμης αιθυλικής αλκοόλης που προέρχεται από την υποχρεωτική απόσταξη και την απόσταξη κρίσης, σύμφωνα με τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς και τις διατάξεις κοινής απόφασης υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξ αυτών, τα 134.806 ευρώ θα καλυφθούν από κοινοτική συμμετοχή.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην με αριθμό 176422 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1984/Β/7- 9 – 201, το πλήρες κείμενο της οποίας, σε pdf μορφή, βρίσκεται εδώ:
paseges

Share this post