Οι όροι χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων «ούζο Καλαμάτας» και «ούζο Τυρνάβου

Οι όροι χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων «ούζο Καλαμάτας» και «ούζο Τυρνάβου


Οι όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Καλαμάτας», καθώς και η αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Τυρνάβου» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο», καθορίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Φεβρουαρίου.
Η πρώτη απόφαση, με αριθμό 3001098/129, καθορίζει τους όρους παραγωγής και τις

διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου το ούζο να διατίθεται στην κατανάλωση με τη γεωγραφική ένδειξη «ούζο Καλαμάτας», η οποία έχει ήδη καταχωρισθεί υπέρ της Ελλάδος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008. Εναλλακτικώς, μπορεί να χρησιμοποιείται η ένδειξη «ούζο Καλαματιανό». Επίσης, αναφέρει τα εξής:

•Η ένδειξη «Καλαμάτας» ή «Καλαματιανό» θα αναγράφεται επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης «ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής.
•Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής, από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυλικής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού, και η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας.
•Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης στην επισήμανση του ούζου, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας.
•Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Καλαμάτα», λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου ποτού.
•Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική ένδειξη «Καλαμάτας» ή «Καλαματιανό» υποβάλλουν στη Χημική Υπηρεσία Καλαμάτας, όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. Η Χημική Υπηρεσία Καλαμάτας, μετά από εξέταση των στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
•Η Χημική Υπηρεσία Καλαμάτας, είναι αρμόδια για τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την ανάκληση της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέρους τους των όρων.
Το «ούζο Τυρνάβου»

Με την δεύτερη απόφαση, με αριθμό 3001100/130, αναγνωρίζεται η γεωγραφική ένδειξη «Τυρνάβου» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης του αλκοολούχου ποτού «ούζο», υπό την προϋπόθεση ότι τούτο παράγεται εντός των ορίων του Δήμου Τυρνάβου και της Δημοτικής ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων.

Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης «ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής.

Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής, από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυλικής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού, και η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους εντός των ορίων της προαναφερομένης περιοχής.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ούζου με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Τύρναβος», λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου ποτού.

Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική ένδειξη «Τυρνάβου» υποβάλλουν στη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. Η Χημική Υπηρεσία Λάρισας, μετά από εξέταση των στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.

Η Χημική Υπηρεσία Λάρισας, επίσης, είναι αρμόδια για τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την ανάκληση της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέρους τους των όρων.

Οι αποφάσεις υπεγράφησαν στις 12 Ιανουαρίου και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 76/Β/28-1-2011


Share this post