Στα 70 ευρώ/στρ. ενίσχυση αμπελιών στα νησιά Αιγαίου

Στα 70 ευρώ/στρ. ενίσχυση αμπελιών στα νησιά Αιγαίου


Με τροποποιητική απόφαση της αριθ. 297060/25.05.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους», ορίζεται οικονομική ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ ανά στρέμμα αμπελώνων, με σκοπό τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπέλων που

προορίζονται για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και οίνων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) στις περιοχές παραδοσιακής καλλιέργειας των «μικρών νησιών» του Αιγαίου Πελάγους.

Σύμφωνα με την απόφαση, το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης των ανωτέρω αμπελώνων ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

Στην περίπτωση, που η αιτούμενη ενίσχυση για το σύνολό της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της ενίσχυσης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της παραπάνω ενίσχυσης είναι τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών ή των Οργανώσεων Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, που εντάσσονται σε προγράμματα ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων οίνων, για εκείνες τις εκτάσεις αμπελώνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ οι οποίες πληρούν τους ακόλουθους όρους:

Α) Βρίσκονται εντός οριοθετημένης αμπελουργικής περιοχής παραγωγής οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ).

Β) Είναι φυτεμένες με τις ποικιλίες αμπέλου που είναι εγκεκριμένες για την παραγωγή καθενός από τους οίνους ΠΟΠ ή ΠΓΕ που παράγεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Γ) Εφαρμόζονται σε αυτές οι συνήθεις καλλιεργητικές τεχνικές για την περιοχή και έχει ληφθεί σταφυλική παραγωγή που προορίζεται για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Δ) Η στρεμματική απόδοση για κάθε οίνο ΠΟΠ ή ΠΓΕ δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί με την απόφαση αναγνώρισής του.

Ε) Έχουν υποβληθεί γι’ αυτές:

– Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.

– Ετήσια δήλωση συγκομιδής.

– Ετήσια δήλωση παραγωγής.

Στ) Έχει υποβληθεί δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης.

Ζ) Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η διαδικασία για την ενίσχυση

Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται μέσω των Ομάδων ή των Οργανώσεων Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα.

Η Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών υποβάλλει, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ευρίσκονται οι εκτάσεις για τις οποίες αιτείται η ενίσχυση:

Α) Αίτηση – Δήλωση των δικαιούχων (συνημμένα υποδείγματα), με την οποία αιτείται η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση, το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι 1ης Μαΐου το αργότερο, κάθε έτους, για την επόμενη αμπελουργική περίοδο.

Β) Πρόγραμμα ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο οποίο αναφέρονται οι δράσεις, ιδίως όσον αφορά τα μέσα για την βελτίωση των συνθηκών οινοποίησης, αποθήκευσης και διανομής των παραγόμενων οίνων.

Γ) Αντίγραφο ζυγολογίου – τιμολογίου παράδοσης ή πώλησης των σταφυλιών προς οινοποίηση σε οινοποιείο/α.

Δ) Αντίγραφα Δηλώσεων Συγκομιδής και Δηλώσεων Παραγωγής των μελών της, μέχρι τις δεκαπέντε (15) Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις.

Ε) Επικυρωμένο αντίγραφο της αναγνώρισης της Ομάδας ή της Οργάνωσης Παραγωγών.

Βρείτε στην απόφαση τα εξής:

1.Υπόδειγμα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης αμπελοκαλλιεργητή προς την Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών και αναλυτικός πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων για παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

2.Υπόδειγμα αίτησης – δήλωσης της Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας και συγκεντρωτικός πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων για παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Share this post