Ισολογισμοί Οινοποιείων ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.